New FDI study: “ESTONIA – THE BUSINESS PARADISE” How to Pool Forces to Transfer Estonia Into and International Business Centre – a Target Country for Talented People, Profitable Jobs and Value-creating Foreign Investments? The study was commissioned by the Government Office (Smart Decisions Foundation), in cooperation with the Ministry of Economic Affairs and Communication, Ministry of Education and Research and Enterprise Estonia, 2013.

Study materials / materjalid: Uuringu lühikokkuvõte (EST), Summary (EN), Uuringu lõppraport (EST), Uuringut tutvustavad slaidid (EST), Case Finland (EN), Case Sweden (EN), Case Ireland (EN), Case Singapore (EN), Case Czech Republic (EN), Case Lithuania (EN)

Uuringu sissejuhatus

Eestil on erinevatel põhjustel läinud hästi: me oleme jõudnud kõrgema sissetulekuga riikide sekka ja võime oma saavutuste üle põhjendatult heameelt tunda. Ometi erineb meie tase Euroopa rikastest riikidest erinevate parameetrite alusel mitu korda ja see vahe pole viimase kümmekonna aastaga märgatavalt vähenenud. Suuremaid (sh kiiremaid) nihkeid riikide tootlikkuse ja sisetulekute kasvus on võimalik ennaktempos saavutada välisinvesteeringute – tootlikumate ettevõtete, keerukamate ärifunktsioonide ja kallimate töökohtade – riiki meelitamise teel. Kui arvestada hinna- ja migratsioonisurvet, mis meil lasub tänu rikkamate riikidega ühises majandustsoonis olemisele, peame tegema kõik endast oleneva, et Eestisse välisinvesteeringute kaudu kõrgepalgalisi, keerukaid ja andekatele väljakutset pakkuvaid töökohti tuua.

Seejuures näitavad moodsate linnade uuringud, et kui varem prevaleeris inimese soov töötada heas ettevõttes tema soovi üle elada meeldivas kohas, siis nüüd on see vastupidi. Näiteks 2008. aastal Ameerikas korraldatud uuring näitas, et 64 protsenti mobiilsetest globaalsetest teadmustöötajatest valivad oma töökoha just asukoha, mitte aga organisatsiooni või firma järgi.** Ja rahvusvahelised ettevõtted valivad omakorda oma ärifunktsioonidele asukohamaa lähtuvalt sellest, kus asub piisavas koguses neile vajaliku ettevalmistusega inimesi. Seega on Eesti ärikeskkonna rahvusvahelistumise eelduseks muu hulgas ka sotsiaalse elukeskkonna viimine tasemele, mis iseloomustab talendimagnetiks kujunenud linnu.

Eeltoodud väljakutsetest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva analüüsi, mis keskendub kolmele Eesti majandusarengu mõttes olulisele küsimusele:

- Milliseid pingutusi peab Eesti tegema selleks, et olemasolevad välisinvestorid laiendaksid oma äritegevust Eestis enam lisandväärtust loovate valdkondade suunas?
- Milliseid pingutusi peab Eesti tegema selleks, et siia meelitada uusi, suurema lisandväärtusega ja pikaajalise ärihuviga välisinvestoreid?
- Kuidas saavutada Eestile rahvusvahelise äritegemise koha kuvand ning millised eeldused on selle realiseerimiseks vaja täita?

Selleks et töötada välja lahenduskäiku Eesti ärikeskkonna rahvusvahelistumisele ja suure lisandväärtusega välisinvesteeringute riiki meelitamisele, oleme analüüsinud kuue riigi edutegureid. Need riigid on Soome, Rootsi, Iirimaa, Singapur, Tšehhi Vabariik ja Leedu. Lisaks oleme intervjueerinud nii praegusi kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid, korraldanud valdkondlike fookusrühmade arupidamisi, pidanud nõu ekspertidega Eestist ja väljastpoolt (vt metoodika kirjeldust 26. ptk-st) ning juhtinud teema aktuaalsusele laiemalt tähelepanu. Samuti oleme läbi töötanud välisinvesteeringute uuemad käsitlused erialakirjanduses, teemaga seonduvad poliitikauuringud ja -strateegiad.

Võib öelda, et Eestil on olemas võimalused töötada ennast rahvusvahelises tööjaotuses paremasse positsiooni. Samas tuleb selleks jõud ühendada – allutada teadlikult erinevate valdkondade eesmärgid ja tegevused ühele ambitsioonile. Nimetame sellist üheselt eestveetavat, riigi mõttes haldusaladeülest ning era- ja avaliku sektori koostöömudelit TeamEstoniaks.

Katrin Männik (Technopolis Group Tallinn), Ott Pärna (Estonian Investment Corporation ESTCORP)

Eksperdid/experts: Katre Eljas-Taal (Technopolis Group Tallinn), Jelena Angelis (Technopolis Group Tallinn), Jari Romanainen (TEKES), Slavo Radosevic (UCL), Paula Knee (Technopolis Group Brighton), Peter Stern (Technopolis Group Stockholm), Mae Hansen (FinanceEstonia), Michel Lemagnen (MCJ Lemagnen Associates Ltd, Greater Helsinki Promotion)

** Helgesen, S. (2010). Charles Landry Knows What Makes Cities Great: Distinction, Variety, and Flow. Strategy & Business (60), pp. 1–12.